Stowarzyszenie
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW[1]

§ 30

1. Stowarzyszenie zrzesza członków :
   1) zwyczajnych,
   2) honorowych,
   3) wspierających.

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18-ty rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zgłosiła swój akces do Stowarzyszenia w formie pisemnej deklaracji może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 31

1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
   1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
   2) brania udziału w pracach, szkoleniach i imprezach oraz korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia;
   3) wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
   4) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji zadań statutowych;
   5) używania odznak i znaków, a także reprezentowania barw Stowarzyszenia;
   6) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia;
   7) otrzymywania odzieży ochronnej podczas wykonywania działań statutowych na zasadach określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;
   8) otrzymywania zwrotu kosztów poniesionych w trakcie wykonywania czynności zleconych przez władze Stowarzyszenia. Zwrot poniesionych kosztów następuje każdorazowo na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
   1) przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień, poleceń władz Stowarzyszenia;
   2) branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia;
   3) opłacanie ustalonych składek członkowskich w terminie do 30 czerwca każdego roku;
   4) ochrona mienia Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra wszystkich jego członków;
   5) propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie nowych członków;
   6) godne reprezentowanie organizacji swoją postawą i sumiennym wykonywaniem nałożonych na niego obowiązków;
   7) kierowanie się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzeżenie jedności i dobrego imienia Stowarzyszenia

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1) dobrowolnego wystąpienia członka dokonanego na piśmie;
   2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek nie opłacenia składek członkowskich w terminie;
   3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia, w sposób sprzeczny z celami określonymi w statucie, utraty lub ograniczenia sądowej zdolności do czynności prawnych;
   4) rozwiązania się Stowarzyszenia lub Oddziału;
   5) pozbawienia praw publicznych;
   6) śmierci członka;
   7) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
   8) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, których tę godność nadała.

4. Uchwałę o wykluczeniu lub skreśleniu członka podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

5. Od uchwały o zawieszeniu lub skreśleniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu lub skreśleniu - wraz z uzasadnieniem - członka Stowarzyszenia, którego to dotyczy.

6. Zatarcie kar, o których mowa w § 18 ust. 9 pkt 1 i 2 oraz § 28 ust. 8 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w § 18 ust. 9 pkt. 3 do 5 oraz § 28 ust. 8 pkt. 3 do 5 może nastąpić - nie wcześniej niż po upływie dwóch lata od ich orzeczenia - na mocy orzeczenia właściwego Sądu Koleżeńskiego, wydanego na wniosek zainteresowanego.

7. Ukarany członek Stowarzyszenia nie może pełnić funkcji we władzach i organach Stowarzyszenia do czasu zatarcia kary.

8. Zabrania się:
   1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
   2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
   4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.".

9. Przez wyrażenie "osoby bliskie" rozumie się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
§ 32

Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna, której Zarząd Główny, nadał członkostwo honorowe za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony ze świadczeń członkowskich oraz innych opłat związanych z członkostwem.

§ 33

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, wnosząca stałe wkłady finansowe lub materialne na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 34

1. Członkowie wspierający mają prawo:
    a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
    b) na podstawie uchwały Zarządu Głównego zostać członkiem zwyczajnym;
    c) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia.


2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
    a) opłacania składek członkowskich;
    b) popierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób
    c) Członek wspierający ma wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.[1] STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ NAUK EKONOMICZNYCH NA MICKIEWICZA 66